รถยนต์ไฟฟ้าได้ลดภาษีประจำปี ลง 80% เป็นเวลา 1 ปี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (BEV) ลง 80% เป็นระยะเวลา 1 ปี

นับตั้งแต่จดทะเบียน มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับการลดภาษีประจำปีรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ลงร้อยละ 80 เป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่รถจดทะเบียน เฉพาะรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงานที่จดทะเบียนภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาเริ่มบังคับใช้เท่านั้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2565 มีใจความว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2565”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน ที่จดทะเบียนภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ลงร้อยละแปดสิบของอัตราที่กำหนดตาม (11) ของอัตราภาษีประจำปีท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2550 เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่รถนั้นจดทะเบียน

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เป็นการสมควรลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Lamborghini Revuelto 2024

Lamborghini Revuelto 2024 Plug-In-Hybrid V-12 Supercar เชื่อมโยงอดีต และอนาคต

Lamborghini Revuelto ซุปเปอร์คาร์ที่ถือเป็นการประกาศสงค […]

Read More
Subaru Ascent 2023

ทดสอบแล้ว Subaru Ascent 2023 มีขนาดใหญ่กว่า Subie

Subaru Ascentปี 2023 มีบางอย่างที่เหมือนกันกับ SUV สมรร […]

Read More
Subaru Forester ปี 2025

โฉมแรก Subaru Forester ปี 2025 SUV Sprouts ใหม่ สไตล์ที่แท้จริง

Subaru กล้าเสี่ยงจริงๆ เราอาจพูดได้ว่าสิ่งที่น่าตกใจที่ […]

Read More