ชายไทยกุมขมับ เป็นโควิดเสี่ยงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

โควิด : ผู้ป่วยชายไทยที่มีอาการซึมเศร้า-วิตกกังวล มีความเสี่ยงจะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศสูง

ทีมนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยผลการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
โรคโควิด-19 กับการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในคนไข้ชายไทย โดยพบว่าอาการผิดปกติดังกล่าวมีความเชื่อมโยง
เกี่ยวข้องบางส่วนกับปัจจัยทางจิตเวช ซึ่งเป็นผลมาจากความเครียดรุนแรงระหว่างการระบาดใหญ่ครั้งนี้

รายงานวิจัยข้างต้นตีพิมพ์ลงในวารสาร Translational Andrology and Urology (TAU) ฉบับเดือนธันวาคม 2021
โดยระบุว่าแม้ทั่วโลกจะมีรายงานเรื่องผู้ป่วยโควิดชายเสื่อมสมรรถภาพทางเพศทั้งแบบชั่วคราวและถาวร เนื่องจากไวรัส
โควิดเข้าทำลายเซลล์บุผนังหลอดเลือดและอวัยวะสืบพันธุ์ จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางเพศและความสามารถในการ
เจริญพันธุ์ แต่ในกรณีของชายไทยซึ่งมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้น ปัจจัยทางสุขภาพจิตก็อาจมีส่วนสำคัญในการ
ทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัวระหว่างที่ป่วยด้วยโรคโควิดได้เช่นกัน

มีการศึกษากลุ่มตัวอย่างชายไทยที่เข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาล ระหว่างเดือนมิ.ย. – ก.ค.ของปีนี้
โดยคัดเลือกเอาผู้ป่วยที่ไม่ได้ป่วยหนัก รวมทั้งไม่มีอาการทางจิตเวชในระดับรุนแรง และยังคงทำกิจกรรมทางเพศ
อยู่ในช่วงก่อนล้มป่วย ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เข้าเกณฑ์ข้างต้น 153 ราย จากผู้ป่วยทั้งหมด 654 ราย

กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับคัดเลือกจะต้องทำแบบทดสอบ IIEF-5

เพื่อตรวจวัดระดับความรุนแรงของอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศที่อาจเป็นอยู่ นอกจากนี้ยังต้องทำแบบทดสอบ PHQ-9
เพื่อประเมินว่ามีอาการของโรคซึมเศร้ามากน้อยเพียงใด รวมทั้งทำแบบทดสอบ GAD-7 เพื่อประเมินระดับความรุนแรง
ของโรควิตกกังวลแบบทั่วไป (Generalized Anxiety Disorder) อีกด้วย

ผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโดยทั่วไปที่ 64.7% โดยแบ่งเป็นอาการ
นกเขาไม่ขันในระดับเล็กน้อย 45.1% ระดับปานกลาง 15.7% และระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง 3.9%

ทีมผู้วิจัยบอกว่าตัวเลข 64.7% ของกลุ่มผู้ป่วยโควิดชายไทยที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้น ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่พบ
ในกลุ่มประชากรต่างประเทศเป็นอย่างมาก จึงอาจพิจารณาได้ว่าอาการผิดปกติในกรณีนี้ เกิดขึ้นจากทั้งไวรัสก่อโรค
และปัจจัยทางจิตวิทยาส่งผลร่วมกัน

ผลการศึกษายังพบว่า ปัจจัยทางพันธุกรรมของชาวเอเชียที่ส่งผลต่อการติดเชื้อโควิดได้ง่ายกว่า รวมทั้งการแพร่ระบาด
ของสายพันธุ์อัลฟาในประเทศไทยระหว่างที่ทำการศึกษา อาจส่งผลให้สถิติการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของผู้ป่วยชายไทย
สูงกว่าของต่างประเทศได้ แต่ปัจจัยเหล่านี้รวมทั้งอายุ ดัชนีมวลกาย และโรคประจำตัวที่มีอยู่ก่อนของผู้ป่วย กลับไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญกับอาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัวของกลุ่มตัวอย่าง

อย่างไรก็ตาม น่าประหลาดใจว่าผลคะแนนจากแบบทดสอบโรคซึมเศร้าและวิตกกังวล กลับแสดงความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องอย่างสูงกับการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของผู้ป่วยโควิดชายไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชายหนุ่มอายุน้อย ซึ่งจะพบอาการนกเขาไม่ขันได้สูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคอื่นที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน

ทีมผู้วิจัยกล่าวสรุปในรายงานว่า “ปัจจัยทางจิตวิทยา อันเนื่องมาจากการแบกภาระต่าง ๆ ในช่วงการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 รวมทั้งการมีสถานภาพต่ำในทางสังคมและเศรษฐกิจ นำไปสู่การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของผู้ป่วยโควิดชายไทย ในอัตราที่สูงกว่าต่างประเทศอย่างมาก การศึกษานี้จึงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพจิต ในการวางแนวทางป้องกันและรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของผู้ป่วยโควิดชายไทยต่อไป”

เครื่องโกนหนวด

เครื่องโกนหนวด ที่มาแทนมีดโกนหนวด

เครื่องโกนหนวดเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการโกนได้ดี […]

Read More
ของขวัญสำหรับผู้ชาย

ของขวัญสำหรับผู้ชาย สิ่งที่เพื่อนต้องการ

ฉันเชื่อว่าคุณวางไข่แล้ว แม้ว่าผู้ชายจะไม่ใช่ผู้ให้ของข […]

Read More
ทรงผมสั้น

ทรงผมสั้น ที่ดีที่สุด 5 อันดับแรกสำหรับผู้ชาย

การเลือกทรงผมสั้นที่ดีที่สุด สำหรับผู้ชายสามารถช่วยเลิก […]

Read More